KL Wierchy

Historia koła

 

  1. Nazwa Koła Łowieckiego „ Wierchy” w Milówce
  2. Adres   34- 360      Milówka
  3. Rok założenia   1935r
  4. Liczba członków   35
  5. Dzierżawiony obwód łowiecki:

       Obwód wysokogórski, leśny o powierzchni   6120    ha, gdzie występuje jeleń, sarna, dzik, a w małych ilościach  zając, bażant, kuropatwa.

 

Rys historyczny

1

Koło łowieckie „Wierchy” w Milówce powstało w listopadzie 1935r., kiedy to grupa założycielska w osobach Kazimierz Knop, Józef Zwoliński, Jan Żyrek, Józef Dróżdż, Jakub Kubica, Karol Łasut, Michał Michalski, Stefan Wojciuch z Szarego oraz Zawiadowca stacji w Milówce. Spotkali się i postanowili podjąć starania, które pozwolą im wykonywać polowania na terenie Milówki.

2

Pierwszym obwodem łowieckim były pola i serwituty chłopskie, które to Spółka Łowiecka działająca na terenie gminy wydzierżawiła nowym myśliwym. W tamtych czasach lasy należały do rodziny Habsburgów. Ogólna powierzchnia dzierżawionego obwodu wynosiła niespełna 2000 ha.

Nowi członkowie koła szybko przyjęli nazwę „ Milowieckie Koło Myśliwskie” z siedzibą w Milówce, wówczas to wybrali swoje władze.

Pierwszym przewodniczącym koła został Kazimierz Knop. Koło się rozrastało i w 1939 roku liczyło 18 członków. Po wyzwoleniu w 1945 roku reaktywowano działalność koła zachowując jego ciągłość i nazwę.

Nowy obwód łowiecki był bardzo rozległy. Ciągnął się od Przybędzy po las Plebański i Głębokie, z drugiej strony od Ujsół do Żabnicy i liczył wówczas 14.600ha. W tym czasie koło liczyło 21 członków.

W 1960 roku na Walnym Zebraniu doszło do podziału koła na koło Łowieckie w Milówce oraz koło łowieckie w Kamesznicy. Koło w Milówce przyjęło obwód o powierzchni 9000 ha.

Stan zwierzyny w tamtym czasie był bardzo skromny. Rocznie pozyskiwano średnio 1 rogacza, 1 sarna kozę, 16 lisów i 15 zajęcy. Wzmożono pracę w łowisku, likwidowano wnyki i sidła rozstawione przez kłusowników. Podjęto Walkę ze szkodnikami, zaczęto systematycznie dokarmiać zwierzynę, budowano paśniki i podsypy. Zimą zaczęto wykładać paszę treściwą. Działania te przyniosły pozytywny skutek, stan zwierzyny systematycznie się zwiększał.

Dzisiaj możemy się pochwalić się dobrym stanem jelenia, sarny, dzika. Niestety mimo wysiłków stan zwierzyny drobnej bardzo się obniżył. Przyczyn można szukać w chorobach tej zwierzyny, najpoważniejszym jest ilość drapieżników w łowisku takich jak: ptaki drapieżne, lisy, rysie i wilki.

W 1972 roku koło przyjęło nazwę „ Wierchy ”, która jest do dzisiaj.

W tym czasie myśliwi zbierają się w klubie, który dzierżawi nam Urząd Gminy w Milówce. Praca w kole prowadzona jest wielokierunkowo. Po podstawowych myśliwskich jest czas na spotkania towarzyskie, organizowane są wystawy łowieckie, członkowie koła wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody pracują z młodzieżą gdzie przez ciekawe spotkania młodzież z zainteresowaniem może poznawać uroki rodzimej przyrody.

Obecnie gospodarujemy na obszarze  6100 ha, koło liczy 35 członków.

W 2002 roku podjęliśmy trud wybudowania własnej siedziby. Po zakupieniu działki z niewielkimi wpłatami własnymi, ale przede wszystkim własną pracą, możemy poszczycić się własna siedzibą- pięknym budynkiem klubowym, gdzie my i nasi następcy będą mogli się spotykać.

 

Członkowie koła

 

              Od samego początku istnienia koło było otwarte na nowych członków. Od 9 członków założycieli ilość myśliwych systematycznie wzrasta i koło liczy obecnie 35 członków. Nie posiadamy dokładnych danych z wcześniejszych okresów, ale byli to myśliwi wywodzący się z różnych profesji. W okresie tym polowały w naszym kole również dwie kobiety.

Jedynym kryterium przyjmowania członków była i jest gwarancja aktywnej pracy sprawdzana w okresie kandydowania. W wyniku takiej selekcji do koła przyjmowani są jedynie wartościowi członkowie, chociaż czasem zdarzają się pomyłki.

Tradycyjnie raz w roku łowczy koła dokonuje oceny pracy poszczególnych członków. Ocena członków koła dokonana przez łowczego i zarząd koła jest przydatna przy nagradzaniu członków koła m.in. na odznaczenie łowieckie. Członkowie koła aktywnie włączają się w wydarzenia na terenie gminy Milówka. Organizują wspólnie z najbliższymi kołami zawody strzeleckie, mecze piłkarskie itp.

 

Działalność gospodarcza

 

Koło gospodaruje w obwodzie o powierzchni 6100 ha. z czego 56 % stanowią grunty leśne Są to tereny w dużej części leśne położone wysoko w górach – Beskid Żywiecki. Taki obwód wymaga dodatkowych wysiłków zarówno w dokarmianiu jak również w pozyskiwaniu zwierzyny.

Stan zwierzyny obecnie w porównaniu do lat 80-tych i 90 – tych przedstawia się następująco:

 

Tabela nr 1.

  Stan w latach 80-tych Stan w latach 90 – tych Stan obecny
Jelenie

Sarny

Dziki

Zające

Lisy

Bażanty

Kuropatwy

Kuny

12,8

145.6

2.8

63.8

12.5

17.7

31.7

xxx

35.7

186.7

12.9

58.2

30.1

6.7

58.2

15.1

88

300

30

55

50

11

50

52

3

Jak z powyższego zestawienia wynika stan zwierzyny grubej uległ znacznemu zwiększeniu w przeciwieństwie do zwierzyny drobnej. Przyczyną zmniejszenia się zwierzyny drobnej jest wzrost ilości drapieżników skrzydlatych, psów i zdziczałych kotów. W ostatnim okresie w części naszego łowiska graniczącego z parkiem narodowym Beskidu Wysokiego bardzo wzrosła ilość wilków.

Zwiększony stan zwierzyny płowej w łowisku jest wynikiem dużego nakładu pracy i dużych nakładów finansowych na rzecz gospodarki hodowlanej.

Dokarmianie zwierzyny w terenach górskich przy dużych opadach śniegu dochodzących często do 2 m grubości jest niezbędne. Dlatego też łowczy koła wyznacza poszczególnym myśliwym rewiry, w których muszą szczególnie dbać o dokarmianie. Dla poszczególnych rewirów określona jest ilość paszy objętościowej jak również paszy treściwej, okopowej i soli.

Strażnik łowiecki, łowcy jak również Komisja Rewizyjna kontroluje wszystkie rewiry i dostarcza raporty do Zarządu Koła. Pasza w dużej części jest pozyskiwana przez myśliwych, ale część paszy treściwej Koło zakupuje na zewnątrz.

Tym sposobem średnio rocznie gromadzimy i wykładamy następujące ilości karmy:

 

Tabela nr 2

Rodzaj paszy Ilość
Objętościowa 3 400 kg
Treściwa 5400 kg
Okopowe 10 100 kg
Sól 1400 kg

 

Wartość nakładów finansowych na zagospodarowanie obwodu łowieckiego w ciągu ostatniej dekady kształtowała się w sposób następujący:

Tabela nr 3.        Wielkość nakładów finansowych na zagospodarowanie obwodu w latach 1995 – 2004

Lp. Lata Wielkość nakładów finansowych
1. 1995/96 7800, 00 zł.
2. 1996/97 13700, 00 zł.
3. 1997/98 18220, 00 zł.
4. 1998/99 22363, 00 zł.
5. 1999/00 25421, 00 zł.
6. 2000/01 33256, 00 zł.
7. 2001/02 44341, 00 zł.
8 2002/03 35238, 00 zł.
9. 2003/04 44352, 00 zł.

 

Wzrost nakładów finansowych na zagospodarowanie obwodu ilustruje wykres:

4

Poza tym Koło uprawia ……….ha poletek żerowych. W celu uzyskania paszy objętościowej jak również zachowania świeżej trawy w okresie jesiennym członkowie Koła wykaszają kilka hektarów łąk i polan leśnych. Koło wydaje średnio rocznie na uzupełnienie całej paszy około……………..zł. zaś członkowie Koła gromadzą paszę i wykładają do paśników lizawek i podsypów Przeznaczają na to wiele setek godzin. Ilość godzin przepracowanych przez myśliwych obrazuję tabela nr 3.

Tabela nr 3.        Ilość godzin społecznych przepracowanych przez członków koła w latach 1995 – 2004

L.p. Lata Ilość przepracowanych godzin społecznych
1. 1995/96 1481 godzin
2. 1996/97 1906 godzin
3. 1997/98 2052 godzin
4. 1998/99 2294 godzin
5. 1999/00 2444 godzin
6. 2000/01 2829 godzin
7. 2001/02 4160 godzin
8 2002/03 3230 godzin
9. 2003/04 3260 godzin

  5

Aktualnie w całym obwodzie łowieckim istnieją następujące urządzenia łowieckie:

Tabela nr 3.

Paśniki 38
Podsypy 12
Lizawki 110
Ambony 47

 

Paśniki w części trudnodostępnej w okresie zimowym budowane są w formie magazynu paszowego gromadzącego pasze i sól na okres całej zimy. Pod dachami tych magazynów znajdują się paśniki.

Przeciętnie rocznie wykonujemy 2 nowe magazyno‑paśniki oraz nowe paśniki. Budowa nowych paśników jest konieczna również ze względu na gospodarkę leśną. Lokalizacja paśników jest uzgadniana z nadleśnictwem.

Urządzenia łowieckie budujemy w oparciu o drewno pozyskiwane z miejscowych leśnictw zakupujemy tylko materiały pokryciowe i gwoździe. Prace budowlane w całości wykonują myśliwi.

Ochrona łowisk.

Przez wiele lat, gdy pozwalały na to przepisy, Koło prowadziło skuteczną walkę ze szkodnikami łowieckimi. Były to czasy, kiedy zwracano po dwa naboje za odstrzelonego  szkodnika. Oprócz tych wyników wspomnieć należy, że w każdym roku zdejmuje się wiele sideł i wnyków, organizowane SA patrole myśliwskie celem ograniczenia szkód łowieckich i ochrony łowisk. Na ten cel poświęca się wiele godzin pracy społecznej. Zatrudniamy również strażnika łowieckiego, który poświęca wiele godzin na patrolowanie łowisk.

Obecnie tylko w sporadycznych przypadkach dokonujemy odstrzałów  zdziczałych psów i kotów.

Podstawowym problemem w części naszego obwodu jest nadmiar wilków. Według inwentaryzacji z ub. roku w łowisku było ……. wilków. Rok rocznie znajdujemy ślady zarżniętych jeleni, sarn i dzików.

Przeciętnie rocznie pada ich łupem ….. jeleni, …..sarn, ….dziki. To są wszystko udokumentowane przypadki.

Pozyskiwanie zwierzyny:

Tabela nr 5.        Pozyskanie w latach: (średnio w latach)

W latach 60-tych 70-tych 80-tych 90-tych 2000-2004
Jelenie ogółem x 1.2 2.5 10.9 15.2
Sarny ogółem 11 22 31 43 47.8
Dziki 2.1 3.9 4.4 10.5 14.25
Lisy 14 15 17 23.5 44.75
Zające 47 46 36, 6 6,8 xxx
Bażanty xxx 0.8 1.2 xxx xxx
Kuropatwy xxx 12 0.3 10 xxx
Kuny xxx xxx 0.8 1.4 5.5
         

Pozyskanie zwierzyny w poszczególnych dziesięcioleciach ilustruje wykres:

6

Pozyskanie zwierzyny płowej odbywa się głównie na polowaniach indywidualnych jednakże część zwierzyny płowej, jeleni, łań i cieląt pozyskujemy na polowaniach zbiorowych.

Koło organizuje polowania zbiorowe poczynając od Świętego Huberta do polowania Wigilijnego. Średnio rocznie organizujemy 10 polowań zbiorowych.

Polowania zbiorowe traktujemy jako doskonałą okazję do spotkania koleżeńskiego. Organizujemy je z pełną oprawą jak hejnaliści, uroczysty pokot.

W trakcie polowania ognisko z pieczoną kiełbaską i opowieściami myśliwskimi.

W latach 80-tych sporadycznie organizowaliśmy polowania dla myśliwych dewizowych jednakże od początku lat 90-tych do dzisiaj nie prowadzimy takich działań.

Koło jest samowystarczalne finansowo i posiadamy zasoby finansowe okresowo sięgające 20-30 tysięcy złotych.

W roku 2000 zakupiliśmy działkę w Milówce z własnych środków i przy niewielkiej wpłacie własnej członków Koła wybudowaliśmy piękny obiekt klubowy z salą 80 m², pełnym zapleczem socjalnym, kuchennym jak również z dwoma pokojami gościnnymi.

Nie było by możliwe wykonanie takiego obiektu bez bardzo dużego zaangażowania członków Koła. Ciężka praca przy tym obiekcie w opinii członków Koła jeszcze bardziej pogłębiła koleżeństwo i wzajemne zrozumienie.

Pragniemy uroczyście oddać do użytku budynek klubowy w dniu 60-tej rocznicy istnienia naszego Koła Łowieckiego.

 

Zarządy Koła

Zarząd Koła 1946 – 1947 Przewodniczący Koła     – Kazimierz Knopp, Zastępca Przewodniczącego     – Józef Drożdż, Sekretarz – Franciszek Śleziak, Franciszek Śleziak – Skarbnik,

 

Zarząd Koła – 1969 r. – Knopp – przew., Żyrek – sekretarz, Śleziak Wojciech – Skarbnik,

 

Bułka Stanisław – łowczy

 

Zarząd Koła 1960- 1966 – Kazimierz. Knopp  – Przew, Karol Łasut na przemian z Józefem Zwolińskim – Łowczy,  Stanisław Bułka – Sekretarz, Wojciech Śleziak – Skarbnik

 

Zarząd Koła 1966-

 

Zarząd Koła – 1975 – Kazimierz Knopp – Przewodniczący, Jan Żyrek – Sekretarz, Kazimierz Szeląg  – Łowczy, Wojciech Śleziak  – Skarbnik, Stanisław Słowik – Członek zarządu , Jerzy Bem – Członek zarządu,

 

Zarząd Koła 1983- 1985 Jan Żyrek Przewodniczący, Stanisław Bułka – Sekretarz, Bolesław Zawada – Skarbnik,        Szelag Kazimierz – Łowczy

 

Zarząd Koła 1985- 1986 – Żyrek Jan – Przewodniczący, Marian Słowik – Sekretarz, Kazimierz Szeląg  – Łowczy, Maciejowski Kazimierz – Skarbnik,

 

Zarząd Koła 1986- 1989 -Żyrek Jan – Przewodniczący, Marian Słowik – Sekretarz, Kazimierz Szeląg Łowczy, Maciejowski Kazimierz – Skarbnik,

 

Zarząd koła – 1989 – 1990     Jan Żyrek – prezes, Marian Słowik – sekretarz, Maciejowski Kazimierz – Skarbnik, Kazimierz Szeląg – Łowczy

 

Zarząd koła – 1990 – 1992 Jan Żyrek – prezes, Marian Słowik – Sekretarz, Szeląg – Łowczy, Zawada Bolesław Skarbnik

 

Zarząd Koła 1992-1995 Żyrek Jan – Przewodniczący, Słowik Marian Łowczy, Kiełkowicz Bogusław – Sekretarz, Zawada Bolesław – Skarbnik, Wiesław Śleziak członek zarządu,

 

Zarząd Koła 1995- 2000 Słowik Marian Przewodniczący , Gruszka Antoni Łowczy, Talik Stanisław Sekretarz, Edward Szwajnoch Skarbnik,

 

Zarząd Koła – 2000 – Słowik Marian – Przewodniczący, Gruszka Antoni Łowczy, Talik Stanisław Sekretarz, Edward Szwajnoch Skarbnik,

 

 

„Historyczny” Regulamin Koleżeńskiego Koła Myśliwskiego Milówka:

1.

„W żadnym wypadku – bez uprzedniego wspólnego omówienia nie wolno polować w Grapie Grunwald – bowiem to polowanie jako wigilijne pozostaje do przeprowadzenia za zgodą wszystkich członków Koła z wyjątkiem tylko zjawienia się w tym terenie innych czynników, któryby chcieli temu przeszkodzić – polowanie to odbędzie się za zgodą Przewodniczącego natychmiast.

2.

W żadnym wypadku nie wolno polować samemu na zające i kuropatwy na terenie Milówki. Wykroczenie przeciwko §2 karane jest po raz pierwszy kwotą 500 złotych – drugi -1000 złotych, a trzeci wykluczeniem z koła i PZŁ.

3.

Wolno samemu polować na zająca w terenie wyznaczonym przez przewodniczącego a na wypadek jego nieobecności Zastępcy.

4.

Polowanie pojedynczemu członkowi dozwolone jest na zwierzyną drapieżną /lisy, dziki, kuny, wydry,  jastrzębie/ oraz kaczki i inne ptactwo przelotne – o ile nie jest chronione ustawą, bez zawiadomienia o tym Przewodniczącego.

5.

Każdy z członków koła ma prawo zaprosić sobie jednego członka takiego jednak, który posiada legitymację PZŁ i kartę na broń celem wzięcia udziału w polowaniu.

6.

Uchwalono wkładki na rzecz koła, a to :od dzika ubitego – 300 złotych, lisa -100 złotych, od kuny i wydry po 150 złotych – z tym że strzelec ubitej zwierzyny otrzymuje ją na własność a wspomniana opłata służyć ma ściśle na rzecz zagospodarowania koła.

7.

Od każdego zająca jaki otrzymuje członek opłaca na rzecz wspomnianej gospodarki koła 10 złotych.

8.

Za odstrzał kota , jastrzębia, oraz łasicy – otrzymuję strzelec 1 nabój.

9.

Obecnym i tych, którzy dniu dzisiejszym na zebraniu z różnych przeszkód obecni nie byli podano i poda się do gruntownego przestudiowania przepisy łowieckie i ścisłego ich zastosowania.

Na tym posiedzenie zostaje zamknięte oraz podpisane.